נר שכבה - מתן - מכון תורני לנשים
מתן השרון
ע"ש מינדי גרינברג
חזרה למתן מקוון

נר שכבה

סמדר ארבץ, מעין דיטשר, תמר לזר

נכתב על ידי בוגרות התכנית מורות להלכה
©כל הזכויות שמורות

שאלה: נר שכבה תוך כדי הדלקה, האם לחזור ולהדליקו או שאין צורך בכך?

תשובה: בגמרא במסכת שבת ישנם שני עניינים יסודיים הנוגעים להדלקת נרות חנוכה ולשאלתנו –

הענין הראשון בדף כב עמוד ב’ הוא מחלוקת העוסקת בשאלה האם ההדלקה היא המצווה בהדלקת נר חנוכה או שמא ההנחה היא המצווה. מסקנת הגמרא היא שההדלקה היא המצווה (“הדלקה עושה מצווה”).

סוגיה נוספת בדף כא עמוד א’ דנה במקרה שבו הנר כבה  ושואלת האם האדם זקוק לנר הדלוק כדי לצאת ידי חובת הדלקת נרות חנוכה. גם שם מסקנת הגמרא שאם כבה הנר יצא ידי חובתו (“כבתה אין זקוק לה”).

וכך פסק גם השו”ע –

שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעג

סעיף ב

הדלקה עושה מצוה. לפיכך אם כבתה קודם שעבר זמנה אינו זקוק לה, ואפילו כבתה בערב שבת קודם קבלת שבת שעדיין הוא מבעוד יום, אינו זקוק לה. וכן אם לאחר שהדליקה בא לתקנה וכיבה אותה בשוגג, אינו זקוק  לה. הגה: ואם רוצה  להחמיר על עצמו ולחזור ולהדליקה, אין לברך עליה (רשב”א סימן תקל”ט, ור”ן).

מסקנת הגמרא וכך גם פוסק השו”ע היא ש”הדלקה עושה מצווה” , וגם ש “כבתה -אין זקוק לה”, כלומר האדם יוצא ידי חובתו ברגע ההדלקה , ולכן אינו צריך לחזור ולהדליקה. הרמ”א מעיר שאם רוצה להדליקה שוב יכול, אך בלא ברכה.

 ביאור הלכה מדייק שם מספר נקודות:

  • על אף שהדלקה עושה מצווה, יש לתת את הדעת על טיב ה”הדלקה”. חשוב שיהיה לנרות/ לשמן את הפוטנציאל לדלוק כשיעור הנדרש בהלכה ,חצי שעה.(כפי העולה גם מתוך הדיון בגמרא “פתילות ושמנים..”)

כמו כן, יש לבצע את ההדלקה באופן כזה שהאש תתפס היטב בפתילה.

ובהערת דרשו כתב: בטעם הדבר כמו בהל’ שבת (רסד,ח,סקכ”ו) שצ’ להדליק את רוב  הפתילה היוצאת מן הנר , כדי שיהיה הלהב עולה יפה מיד כשיסלק ידו, כמו שהיה בהדלקת המנורה.

ובחזון עובדיה עמ קל כתב שצריך להדליק את “רוב היוצא מן הפתילה, עד שתהא השלהבת עולה מאליה”

  • וכפי שנראה ב”ביאור הלכה” – על מנת לקיים את המצווה ברמת המהדרין מן המהדרין, צריך שכל הנרות, כמס’ הימים, ידלקו בעת ובעונה אחת, ולכן, אם אחד הנרות כבה תוך כדי ההדלקה , יש לשוב ולהדליקו.

ניתן לומר, שגם אם לא חזר והדליק את הנר שכבה, יצא ידי חובת גדר הבסיס במצוות נר חנוכה. (“נר איש וביתו”)

לסיכום

כיום, כשאנו נוהגים לקיים את מצוות החנוכה בגדר ה”מהדרין מן המהדרין “(וכך פסק גם השו”ע),

כאשר נר נכבה תוך כדי הדלקת הנרות, יש לשוב ולהדליקו ע”מ שכל הנרות יהיו דולקים באותה נק’ זמן.

במידה ולא עשה כן, יצא ידי חובת נר חנוכה.

סמדר ארבץ

סמדר ארבץ

בעלת תואר בהנדסה כימית מהטכניון ותואר שני בביוטכנולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. בוגרת מדרשת נשמת, מלמדת תלמוד באמי"ת רננים ובמתן השרון. משיבת הלכה בבית כנסת לכו נרננה ברעננה.

מעין דיטשר

מעין דיטשר

בוגרת בית המדרש לנשים במגדל עז, ותכנית מתמידות במתן השרון. בעלת B.Ed ממכללת הרצוג בתנ"ך ותושב"ע, מחנכת ו'מובילה רוחנית' באמי"ת רננים. בעלת תעודת הוראה במחול מטעם מכון וינגייט, ומורה למחול ב'סטודיו גוונא'. משיבת הלכה בקהילת כינור דוד ברעננה.

תמר לזר

תמר לזר

למדה במדרשת לינדנבאום כשנתיים, במסגרת תכנית "הדס" המשלבת שירות צבאי ולימוד תורה. לאורך השנים למדה גמרא והלכה בקורסים שונים במתן השרון. בעלת תואר ראשון בהוראת מתמטיקה ותושב"ע, מורה רכזת פדגוגית של מקצוע התושב"ע ,ו "מובילה רוחנית " באמ"ית רננים ברעננה