מתי יש לציין יום פטירה (יארצייט) של קרוב שחל בחודש אדר בשנה מעוברת – באדר א' או ב'? - מתן - מכון תורני לנשים

מתי יש לציין יום פטירה (יארצייט) של קרוב שחל בחודש אדר בשנה מעוברת – באדר א’ או ב’? הרבנית דבי צימרמן

אדר א' | תשפ"ב

נושאים : אבלות ,

שאלה

מתי יש לציין יום פטירה (יארצייט) של קרוב שחל בחודש אדר בשנה מעוברת – באדר באדר א’ או ב’?[i]

תשובה

רקע: איזה משני החודשים הוא באמת חודש אדר?

בגמרא במסכת מגילה (ו, א-ב) מובאת מחלוקת לגבי אופיים של שני חודשי אדר בשנה מעוברת. רבי אליעזר ברבי יוסי סובר שיש לקרוא את מגילת אסתר באדר א’, ואילו רבן שמעון בן גמליאל סובר שיש לקרוא באדר ב’. בגמרא מבואר שלדעת רבי אליעזר “אין מעבירים על המצוות” – כלומר אין לדחות קיום מצווה, ולכן אין לדחות את קריאת המגילה לאדר ב’, ואילו לדעת רבן שמעון בן גמליאל יש לסמוך גאולה לגאולה, ולכן לדעתו יש להעדיף להסמיך את פורים לפסח.

למרות שנפסק להלכה שחוגגים את פורים באדר ב’, עקרון הסמכת גאולה לגאולה רלוונטי רק לחגיגות פורים ולא ברור מה מעמדם של תאריכים חשובים אחרים באדר – ואין הכרעה איזה משני החודשים הוא אדר “האותנטי”.

השאלה על קביעת תאריכים באדר א’ או ב’ נידונה במקרים אחרים כמו בר מצווה, חוזים ומסמכים הלכתיים, ונדרים. לפי עמדה אחת, אדר א’ או אדר ב’ הוא החודש הקובע (תוספות ראש השנה יט, ב, ד”ה “אדר”; רמב”ם הלכות נדרים ט, ו), ואילו לפי עמדה אחרת הדיון אינו רלוונטי משום שישנם עקרונות אחרים לקביעה איזה משני החודשים הוא הקובע בכל מקרה לגופו (שו”ע, או”ח תקס”ח; משנה ברורה מא-מב; מגן אברהם כ).

ציון יום הפטירה (יארצייט)

השולחן ערוך דן במנהג הנפוץ לצום ביום הפטירה, ומסכם (או”ח תקס”ח, ז): “כשאירע יום שמת אביו או אמו באדר והשנה מעוברת יתענה באדר ב'”. הרמ”א חולק עליו, ומביא את דעת המהרי”ל, שסובר שיש לצום באדר א’. הוא מוסיף, שאם ההורה נפטר באדר ב’ בשנה מעוברת, יש לצום באדר ב’ – ויש נוהגים לצום באותו התאריך בשני החודשים (יו”ד ת”ב, יב).

במשנה ברורה מובא שאדם שנדר לצום ביום הפטירה חייב לצום בשני החודשים; אבל מי שצם מכוח המנהג יכול לצום רק באחד משני החודשים. אבל באיזה חודש? אם כבר ציינו את יום הפטירה בשנה מעוברת, אפשר להמשיך ולצום באותו החודש שנבחר באותה שנה. אם זוהי השנה המעוברת הראשונה מאז הפטירה, לפי המשנה ברורה נהוג לציין את אדר א’, אולי משום ש”אין מעבירין על המצוות, או אולי משום שזהו אדר “האותנטי” (ולמרות זאת פורים נחגג באדר ב’ משום “מסמך גאולה לגאולה עדיף”).

לסיכום:

לסיכום, נראה שאין הסכמה לגבי מסורת ציון יום הפטירה בשנה מעוברת. לפי עמדת המשנה ברורה, במידה וקיים מנהג משפחתי או אישי, יש להמשיך ולנהוג על פיו, משום שיש סיבות להעדפת כל אחת מהעמדות. בהעדר מנהג כזה, יש להעדיף את המנהג הרווח: מי שפוסקת באופן כללי על פי השולחן ערוך (לרוב קהילות ספרדיות) תציין את יום הפטירה באדר ב’, ואילו מי שנוהגת לרוב על פי הרמ”א או המשנה ברורה (לרוב קהילות אשכנזיות) תציין את יום הפטירה באדר א’.[i] ואפשר גם לציין את שני הימים (ביאור הגר”א, או”ח תקס”ח, ז; באר היטב, יו”ד תב, יב-יג).

רבים נוהגים היום לציין את יום הפטירה של קרוב על ידי הדלקת נר זיכרון, אמירת קדיש, תפילה כשליח ציבור, ולימוד תורה או ריבוי מעשים טובים – ולאו דווקא על ידי צום. יש כאלה שמבקשים לנהוג לפי המנהג המחמיר ולציין את היום פעמיים לכבוד הנפטר או הנפטרת. בהעדר מנהג וודאי אין חובה לנהוג כך, בייחוד אם יום הפטירה מכביד במטען הרגשי שלו. הלכות ומנהגי אבלות מושפעים עמוקות מהניסיון להבין את הצורך הנפשי של האדם המתאבל. יש סיבה שיום הפטירה מצוין בדרך כלל רק אחת לשנה.

הערה מסכמת למי שמבקש לציין שני ימי זיכרון

על פי המסורת, האבל מתפלל לפני העמוד כדי שיוכל לומר קדיש פעם נוספת בתפילה. ישנן מסורות ציבוריות בנוגע לסדר העדיפויות באמירת קדיש כאשר ישנם מספר אבלים. על פי המגן אברהם, למי שמציין את יום הפטירה פעמיים יש עדיפות רק באחד משני החודשים, ויש להימנע מהשגת גבול של אבלים אחרים.

[i] קיימת מסורת אשכנזית שלפיה מציינים את יום הפטירה באדר ב’. מסורת זו מוזכרת במהר”ל על פי מהר”ל (באר הגולה מ).

הערות שוליים

[i]  השנה העברית מתחילה בחודש ניסן ומסתיימת בחודש אדר. בשנה נורמטיבית ישנם שנים-עשר חודשים בשנה מעוברת יש שלושה-עשר חודשים, כאשר חודש אדר שני נוסף ללוח השנה.

[2] קיימת מסורת אשכנזית שלפיה מציינים את יום הפטירה באדר ב’. מסורת זו מוזכרת במהר”ל על פי מהר”י מולין (באר הגולה מ).

אולי יעניין אותך גם:

קריאת ספרות חול בשבת פוסט הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג

הסרת תווית מבגד חדש בשבת וביום טוב פודקאסט הרבנית ד”ר עדינה שטרנברג

קיצור דיני ערב פסח שחל להיות בשבת פוסט הרבנית דבי צימרמן

הרבנית דבי צימרמן דבי צימרמן מלמדת תנ"ך, גמרא ומחשבה במספר מדרשות בירושלים. יש לה תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן והיא מסיימת תואר שני בחינוך. היא בוגרת התכנית למקרא ופרשנות במתן ולמדה תלמוד בבית מורשה. עמיתה בתכנית הלכתא במתן.

כמה מילים על הפרויקט שאלה - כתובת נשית לשאלות בכל תחומי ההלכה. מי המשיבות שלנו? בוגרות תכנית הלכתא - תכנית שש שנתית ללימודי הלכה במתן. לכל המשיבות רקע עשיר בלימוד גמרא והלכה והן משמשות כתובת לשאלות ופניות בקהילה ובבית המדרש. כל התשובות נידונות בקרב הוועדה ההלכתית של 'שאלה' בה, יחד עם המשיבות, יושבים הרב הדיין אריאל הולנד והרב יהושע מאירסון.

לתמוך ב"שאלה"